תשלום לחשבשבת

יש למלא את השדות המסומנים באדוםתשלום באמצעות הו"ק בכרטיס אשראי:

הערות:

אני החתום מטה נותן בזה לחשבשבת בע"מ הרשאה קבועה לחייב את חשבוני הנ"ל מידי חודש באמצעות כרטיס אשראי אשר פרטיו מצויינים לעיל,
בסכומים שאני חב או אחוב לכם בקשר עם השירותים ו/או המוצרים אשר ינתנו על-ידכם.
החיוב יבוצע על-ידכם במתן הודעות לחברת האשראי. כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
שובר זה נחתם על-ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומים, הואיל וניתנה לכם על-ידי הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת
כפי שתפרטו למנפיקה.
הרשאתי זו ניתנת לביטול על-ידי, בהודעה בכתב ממני אליכם, ובלבד שייתקימו התנאים הבאים:
1. הביטול יכנס לתוקף לאחר 14 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על-ידכם ולא יחול על חיובי החשבון שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף.
2. במתן ההודעה יחשב כבקשה בכתב להפסקת שירות במועד הכתוב בסעיף קטן א' לעיל, עפ"י ההסכם שביני לבינכם.
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שינופק לי ע"י חברת האשראי ואשר ישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס אשר מספרו נקוב לעיל.
אתם תחייבו את חשבוני כאמור כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן.

חשבונית מס וקבלה על שם הלקוח הרשום בחשבשבת יישלחו מיד עם קבלת התשלום.כמו כן, יתקשר אתכם נציג חשבשבת כדי לתאם עמכם את עדכון התוכנה.